Close

آخرین اخبار و مقالات

فروش ویژه سال نو میلادی شروع شد
کمپین بزرگ فروش ویژه ماسکهای جانان طب به مناسبت سال نو میلادی  فروش ویژه ماسک های جانان طب به مناسبت سال نو میلادی...
در دسامبر 31, 2020 | توسط جانان طب آراد
هرآنچه که باید از واکسن کرونا بدانید.
هرآنچه که باید از واکسن کرونا بدانید. هفته‌هاست که تعدادی از شرکت‌های داروسازی خارجی از موفقیت آمیز بودن واکسن کرونا...
در دسامبر 15, 2020 | توسط جانان طب آراد
تاثیر آلودگی هوا بر کرونا؛ بهترین ماسک برای آلودگی هوا کدام است؟
تاثیر آلودگی هوا بر کرونا؛ بهترین ماسک برای آلودگی هوا کدام است؟ با پشت سر گذاشتن فصول گرم و ورود به فصول سرد، آلودگی...
در دسامبر 9, 2020 | توسط جانان طب آراد

بازدید نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از جانان طب

پست شده در: سپتامبر 13, 2020 | نویسنده: جانان طب آراد | دسته ها: اخبار

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس اول مجلس شورای اسامی طی بازدید از خط تولید ماسک «جانان طب» اظهار کرد: ارزش برندهایی مانند «جانان طب» به تولیدات استاندارد، شکیل و با دقت همه جانبه است. 

بازدید نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از جانان طب

نـائـب رئـیـس اول مجلس شـــورای اســامــی در بــازدیــد از کـارخـانـه تولید ماسک »جـانـان طــب«، گفت: اکـنـون سالمت مــردم در خطر بــوده و تولید ماسک بـا کیفیت ضـــروری اســت؛ در همین راسـتـا تولیدکنندگان ماسک بــایــد مـجـمـوعـههـایـی مـانـنـد »جـــانـــان طـــب« را الــگــوی خـــود قـــرار دهـنـد. 
دکتر سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی طی بازدید از خط تولید ماسک »جانان طب« اظهار کرد: ارزش برندهایی مانند »جانان طب« به تولیدات استاندارد، شکیل و با دقت همه جانبه است. وی افــــــزود: کـیـفـیـت تــولــیــد در ایــــن مـجـمـوعـه از تـــعـــداد آنهــــا بـــرای تولیدکنندگان مهمتر بــوده کـه ایــن مسئله بسیار مهم و ارزشمند اسـت.  چنین مجموعههایی باید بــرای دیگر تولیدکنندگان الگو شوند تـا سایر تولیدکنندگان نیز با همین دقت نظر در زمینه تولیدات خود حرکت کنند. 
نائب رئیس اول مجلس شـورای اسالمی ادامـه داد: اکنون کشور نیاز جدی به ماسک دارد و سالمت مــردم در خطر اســت، در نتیجه بــرای تولید انبوه ماسک، وجود چنین مجموعههایی به طور کامل در کشور احساس میشود.  وی تاکید کرد: یکی دیگر از نکات مثبت مجموعه »جانان طب« اشتغالزایی برای بانوان مشهدی است که از اهمیت بسیار باالیی نیز برخوردار میباشد. 
ظریف گلزار، مدیرعامل این کارخانه درخصوص عملکرد و معرفی کارخانه »جـانـان طــب« در طـی ایــن بـازدیـد عـنـوان کــرد: شرکت تجهیزات پزشکی »جانان طب آراد« با شیوع ویـروس کرونا تولید ماسکهای فیلتردار با برند تجاری »جانان طب« را آغـاز کـرده اسـت، ضمنا با ایجاد اشتغال بـرای ۱۲۰ نفر، میتواند درصـــورت دسـترسـی به مــواد اولیه بــرای 350 نفر اشتغال پـایـدار ایـجـاد کند. ایـن مجموعه تــوان تولید روزانـــه 30 هــزار عـدد ماسک را دارد که بــرای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید تنها نیازمند به تامین مـواد اولیه کافی که خوشبختانه تماما تولید داخلی نیز میباشد، است. 
وی با بیان اینکه همزمان با شروع فصل پاییز و افزایش شیوع بیماری فصلی آنفوالنزا و کرونا اولویت نخست، حمایت از واحدهای تولیدی فعال در این زمینه است، افزود: مجموعه »جانان طب« با تولید ماسک N95 تالش میکند تا محصولی قابل رقابت با برندهای مطرح وارداتی، نیاز داخلی به این محصول را برطرف کند. 
مــدیــرعــامــل کــارخــانــه »جـــانـــان طـــب« بـــا اشـــــاره بـــه ضـــــرورت حـمـایـت از تـولـیـدکـنـنـدگـان داخــلــی تـاکـیـد کـــرد: مـاسـکهـا پــس از فـرایـنـد تولید، بــهصــورت مستقیم در اخـتـیـار دانـشـگـاههـای عـلـوم پزشکی کـشـور جهت مـحـافـظـت از مــدافــعــان خـــط مــقــدم مـــبـــارزه بـــا کـــرونـــا قــــرار مـیگـیـرنـد. 
دکـتـر جــــوان، رئـیـس اداره تـجـهـیـزات پـزشـکـی دانــشــگــاه عـلـوم پزشکی مـشـهـد در ایـــن بـــازدیـــد عــنــوان کــــرد: مـجـمـوعـه جــانــان طــب کـامـلتـریـن مجموعه در زمـیـنـه تـولـیـد مـاسـک اســـت و بــا کیفیتترین مـاسـکهـای N95 اســـتـــان خـــراســـان رضــــوی را در ســطــح اســـتـــان تــولــیــد مـیکـنـد. 
وی متذکر شد: سایر تولیدکنندهها در روزهای اول شروع شیوع ویروس کرونا هر نوع ماسکی را با هر کیفیتی که تولید میشد، به بازار عرضه میکردند اما مجموعه جانان طب حساسیت ویژهای بر روی کیفیت تولیدات خود داشته است. 
رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:  ماسک مصرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماسک جانان طب است و از زمانی که از این ماسکها استفاده میکنیم ابتال کادر درمان به بیماری کرونا کاهش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه مجموعه »جانان طب« توانسته سطح استاندارد تولید ماسک N95 را در کشور ارتقا دهد و یکی از با کیفیتترین ماسکهای N95 کشور را تولید کند، خاطرنشان کرد: این مجموعه دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی میباشد. 
در پایان ظریف گلزار از تولید انبوه و عرضه ماسک ویژه کودکان، از ابتدای مهر ماه سال جاری با محوریت سالمت کودکان، ویژه گروه سنی 6 تا ۱۲ سال خبر داد.

نظرات (0)

بدون نظر

ارسال نظر

برای ارسال نظر شما باید وارد سایت شوید

Close